Wat is jouw ervaring met (vergoeding van) hulpmiddelen?

woensdag, 20 juli 2016

Vorige week stelden we de vraag wat de ervaringen zijn met hulpmiddelen zoals borstprotheses, bijbehorende kleding (BH's, zwemkleding), haarwerken en dergelijke. Specifiek waren we benieuwd naar het gebruik en behoefte en de eventuele vergoeding door zorgverzekeraars. Ruim 650 mensen hebben de vragen ingevuld, waarvoor dank!

Het resultaat

Als eerste vroegen we in hoeverre een bepaald hulpmiddel in het bezit is (geweest) en in hoeverre het hulpmiddel wordt / werd gebruikt. Onderstaand figuur geeft een overzicht hiervan. 

Grijs geeft het percentage aan dat wel een hulpmiddel bezit, maar het niet (heeft) gebruikt. Dit percentage is overal laag, dus aangeschafte hulpmiddelen worden bijna altijd ook gebruikt. De blauwe balk geeft het percentage aan van mensen die een bepaald hulpmiddel niet in hun bezit hebben of hadden, maar hier wel behoefte aan hebben (gehad). In de meeste gevallen is dit percentage vrij laag, behalve bij de maatwerkprothese (21%), zwemprothese (20%) en in mindere mate prothese zwemkleding (12%).

Vergoeding

Onderstaand figuur geeft weer in hoeverre jullie denken dat hulpmiddelen vergoed worden door de zorgverzekeraar. Opvallend is dat 61% aangeeft dat de prothese BH niet wordt vergoed, terwijl 88% deze wel in haar bezit heeft en gebruikt. Deze is dus in de meeste gevallen zelf betaald. Hetzelfde geldt voor petjes / sjaaltjes en dergelijke. Sommige mensen geven aan liever een relatief goedkoop sjaaltje te dragen in plaats van een dure  pruik, en vinden het oneerlijk dat dit dan niet wordt vergoed. Hetzelfde geldt voor mensen die een prothese dragen en behoefte hebben aan bijbehorende (zwem)kleding en die bewust niet kiezen voor een dure borstreconstructie. Een deel zou jaarlijks de prothese vergoed willen krijgen in plaats van om het jaar. Mensen met een pruik geven geregeld aan dat de vergoeding te laag is. Tot slot blijkt uit de open reacties dat een deel van jullie niet over ‘volledige vergoeding’ spreekt omdat eerst het eigen risico moet worden betaald.

“Zwemmen is erg goed voor herstel, zeker na okselkliertoilet. Echter de verzekering vergoedt geen zwemprothese noch aangepaste kleding. Ook de gewone prothese BH wordt niet vergoed! Dat laatste is veel erger omdat ik een aangepaste prothese BH draag die 130 euro kost en ik er minimaal 2 nodig heb. Elk jaar weer want ze worden intensief gedragen.”

Verder valt op dat het voor een groot deel van jullie niet duidelijk is of de volgende hulpmiddelen worden vergoed:

 • Compressiemiddelen (46% ‘weet ik niet’)
 • Zwemprothese (47% ‘weet ik niet’)
 • Maatwerkprothese (79% ‘weet ik niet’)
 • Mamillaprothese (83% ‘weet ik niet’)

“Mijn ervaring is dat het veel tijd en gezoek kost om achter te komen wat wel en niet wordt vergoed.  Daarnaast heb ik erg weinig energie gehad om allerlei zaken uit te zoeken. Het had mij geholpen als specifieke informatie m.b.t. dergelijke vergoedingen duidelijker vermeld worden. Weinig transparant.”

Op de vraag ‘Heeft de vergoeding een rol gespeeld bij het al dan niet aanschaffen van een hulpmiddel?’ geeft de meerderheid (indien van toepassing) het antwoord ‘nee’ (71%). 9% geeft aan een hulpmiddel daardoor juist niet aangeschaft te hebben. Het gaat hierbij om met name zwemprotheses, maatwerkprotheses, prothese BH’s en prothese zwemkleding. 15% geeft aan juist wel een hulpmiddel te hebben aangeschaft omdat het (volledig) vergoed werd, hier gaat het meestal om een pruik / haarwerk of een borstprothese.

“Wel erg jammer dat er maar zo'n krappe vergoeding is voor het haarwerk. Als je lang haar wilt is er weinig keus. Ik moest zelf € 500 bij betalen en mutsjes kreeg ik helemaal niet vergoed. Gelukkig was mijn moeder handig en heeft zij ze voor me gemaakt. Maar dit zal niet voor iedereen mogelijk zijn. En je hebt als zo'n verdriet door het verliezen van je haar.”

Certificering en begeleiding

Zorgverzekeraars hebben bij de vergoeding van bijvoorbeeld haarwerken en borstprotheses als voorwaarde dat deze hulpmiddelen aangeschaft worden bij een gecertificeerd bedrijf. Zo'n bedrijf (winkel) heeft dan een kwaliteitskeurmerk (SEMH bij protheses en ANKO bij haarwerken). Voor 59% was het vooraf duidelijk dat de zorgverzekeraar bij de aanschaf van protheses en haarwerken een dergelijk keurmerk vereist, bij 41% was dit niet het geval. De meesten van jullie hebben hun hulpmiddelen echter wel aangeschaft bij een bedrijf / winkel met een SEMH of ANKO keurmerk (62% alles, 24% een deel).

Onderstaand figuur geeft aan in hoeverre jullie zijn begeleid bij (de aanschaf van) hulpmiddelen. Het merendeel kreeg (ook) begeleiding vanuit het ziekenhuis (61%). 15% had geen behoefte aan begeleiding, 19% juist wel maar heeft deze niet gekregen.

“De begeleiding voor hulpmiddelen - en waar deze aan te schaffen - verliep via de mammacare en was uitstekend.”

“Ik heb wat folders meegenomen. Maar er werd nergens overgesproken. Ik heb er eerlijk gezegd ook niet naar gevraagd. Ik had op dat moment zoveel te verwerken dat het ook niet in me opkwam om het erover te hebben. Zelfs over een pruik werd niet gesproken. Terwijl er toch al vast stond dat ik chemo moest hebben.”

Als toelichting op ‘ja anders’ wordt vaak begeleiding via het volgende genoemd:

 • Huidtherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Oedeemtherapeut
 • Lotgenoten
 • Medewerkers winkel
 • Zelf op zoek gegaan (internet)

“Vooral in het voortraject weet je nog niet goed welke hulpmiddelen er verkrijgbaar zijn waardoor je misschien te snel een keuze maakt in de verschillende protheses. Juist dan is goed advies nodig; eerst inzicht krijgen in de diverse mogelijkheden, en daarna pas je keuze maken. Eenmaal protheses aangeschaft, dan is de vergoeding van de zorgverzekeraar 'op' en moet je twee jaar wachten voordat je aanspraak kunt maken op een nieuwe vergoeding!”

Actie BVN

Uit de resultaten trekt BVN de volgende conclusies, welke we zullen delen met de zorgverzekeraars. Er bestaat bij een deel de behoefte om jaarlijks de borstprothese vergoed te krijgen. Een deel vindt de vergoeding voor een haarwerk / pruik te laag. Het eigen risico aan moeten spreken vanwege borstkanker wordt door sommigen als pijnlijk ervaren. Er is behoefte aan (volledige) vergoeding van:

 • Zwemprotheses
 • Prothese BH’s
 • Maatwerk protheses
 • Prothese zwemkleding
 • Sjaaltjes / mutsjes (indien geen pruik / haarwerk)

Verder is er behoefte aan meer duidelijkheid omtrent vergoeding van hulpmiddelen, geregeld is onbekend of een hulpmiddel vergoed wordt en zo ja, of dit in de basisverzekering valt en of er verschillen zijn tussen verzekeraars. Bij vier op de tien is het onbekend dat protheses en haarwerken alleen vergoed worden indien aangeschaft bij een gecertificeerd bedrijf. Er is behoefte aan begeleiding, bijna twee op de tien ontvingen dit echter niet.

Tips van BVN

 • Vraag om advies op de mammapoli, vaak kent het ziekenhuis goede adressen
 • Controleer bij je zorgverzekeraar welk hulpmiddel hoe vaak vergoed wordt en of er een maximaal bedrag aan verbonden is
 • Ga altijd naar een gecertificeerde winkel (SEMH of ANKO keurmerk) en check voor de zekerheid of je zorgverzekeraar een contract heeft met deze winkel
 • Houd er rekening mee dat je eerst je eigen risico moet betalen

Websites voor meer informatie

 

Doe mee!

Om mee te kunnen doen aan B-force, moet je aangemeld zijn. Heb je je nog niet aangemeld? Meld je eenmalig aan, dan ontvang je voortaan de vragen die op jou van toepassing zijn automatisch in je mailbox.

Doe mee